Genomen besluiten gemeenteraad

Donderdag 27 juni


Besluitvorming raadsvergadering donderdag 13 juni
De stemming over de voorstellen, ingediende moties en amendementen die zijn ingediend tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 juni, vond plaats tijdens de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

De gemeenteraad heeft:

…een debat gevoerd over 'Aanpak antisemitisme' (Leefbaar Rotterdam, VVD). De motie De vormen van haat (VVD, CU-SGP) is aangenomen;

…op verzoek van Leefbaar Rotterdam en VVD een debat gevoerd over 'Wangedrag in zomers Nesselande'. De motie Laat niet als dank voor ’t aangenaam verpoozen (D66, Leefbaar Rotterdam, Nida) is aangenomen;

…een debat gevoerd over 'Behoud Rotterdams Politiemuseum' op verzoek van Leefbaar Rotterdam, CDA en CU-SGP. De motie Behoud Rotterdams Politiemuseum (Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, CU-SGP, SP, DENK, PVV, VVD, CDA, Nida) is met algemene stemmen aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over 'In het offensief voor een groener Rotterdam' op verzoek van PvdD. De motie Ook groen voor participatiearme wijken (PvdD) is aangenomen;

…op verzoek van 50PLUS, Leefbaar Rotterdam en DENK een debat gevoerd over 'Ophef ontslagvergoeding wethouder Van Gils';

…een debat gevoerd over het Programma dienstverlening 2019-2022. Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties zijn aangenomen:

…op verzoek van 50PLUS gedebatteerd over 'Op weg naar een sterfhuisconstructie van Stadion Feyenoord?';

…het voorstel met betrekking tot het grondbeleid en projectmatige benadering van de woningmarkt besproken en aangenomen. Op het voorstel zijn de amendementen Grondbeleid en marktbenadering (VVD, PvdA, GroenLinks, D66) en Ruimte voor debat bij onverwachte initiatieven (GroenLinks, PvdA, CU-SGP) met algemene stemmen aangenomen. Ook is het amendement Een integrale blik op onverwachte initiatieven (D66, PvdA, GroenLinks) aangenomen en daarnaast ook de volgende moties:

…het raadsvoorstel Ruimtelijk Raamwerk Merwe-Vierhavens is met algemene stemmen aangenomen;

…een tweeminutendebat gevoerd over ‘Toekomst Rotterdam The Hague Airport’ (CDA). Vanwege het staken van de stemmen wordt de motie De vlucht vooruit (CDA, PvdA, GroenLinks) op donderdag 9 juli opnieuw in stemming gebracht;

…op verzoek van DENK een tweeminutendebat gevoerd over ‘Rotterdamse Mobiliteitsaanpak’. De volgende moties zijn aangenomen:


Besluitvorming raadsvergadering donderdag 27 juni

Het raadslid Van der Velden (PvdD) diende het Initiatiefvoorstel ‘Carnivoor? Geef het door’ in. Het initiatiefvoorstel wordt in behandeling genomen en besproken in de commissie MPOF.

Personalia

De heer Peter Jan (P.J.) de Werk werd als tijdelijk raadslid van GroenLinks benoemd ter vervanging van mevrouw L.L.P.R. (Lies) Roest.

De heer J. (Job) Rood werd benoemd tot commissielid in de Commissie voor Welstand en Monumenten.

De gemeenteraad heeft…

…de geheimhouding bekrachtigd van:

  • het document Marktconsultatie met betrekking tot de ontwikkeling van het Schiekadeblok;
  • het geheime deel van de projectenmonitor Grondexploitaties behorende bij de jaarrekening 2018;
  • de externe analyse liquiditeitsprognose Warmtebedrijf;
  • de Brugstaat Basisrapportage Renovatie Museum Boijmans Van Beuningen.

…besloten tot het verlengen van het verlenen van ontheffing van het ingezetenschap als wethouder van de heren M.K.A Grauss en S.A. Kurvers voor de duur van een jaar;

…artikel 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing verklaard op de aankoop, sloop en nieuwbouw Carnisse Poort aan de Van Swietenlaan/Goereesestraat;

…de werkingsduur van de Verordening Woonruimtebemiddeling 2015 verlengd;

…het voorbereidingsbesluit Actualisatie WRO 2019 vastgesteld;

…een aanvullend krediet voor de realisering van de nieuwbouw van het Leuvepaviljoen beschikbaar gesteld;

…de coördinatieregeling ten behoeve van het project Baantoren, gelegen aan de Baan, Blekerstraat en Hoornbrekersstraat van toepassing verklaard;

…een grenscorrectie met de gemeente Lansingerland vastgesteld;

…het jaarverslag en jaarrekening 2018 en de eerste voortgangsrapportage 2019 van de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) vastgesteld;

…een debat gevoerd over'  'Intrekken aanbod financiële steun ambitiescenario Boijmans van Beuningen door stichting Droom en Daad' op verzoek van Leefbaar Rotterdam. De volgende motie Met nieuwe energie aan tafel (Leefbaar Rotterdam, SP, DENK, 50PLUS) is aangenomen;

…een interpellatiedebat over ‘Betrokkenheid hulpverlening bij gezin gedood meisje Maasstad Ziekenhuis’ (Leefbaar Rotterdam, Nida) gevoerd. De motie van afkeuring ingediend door de oppositie werd verworpen;

…een interpellatiedebat gevoerd over 'Dubieuze verantwoording / handelswijze Arjan van Gils' (DENK, Leefbaar Rotterdam, 50PLUS, Nida, SP, PvdD, PVV). De motie van afkeuring ingediend door de oppositie werd verworpen;

…de Grondstoffennota 2019-2022 ‘Grondstof tot nadenken’ met algemene stemmen aangenomen. De volgende moties zijn aangenomen:

…het Integraal Huisvestingsplan 2020-2023, deel 1 Analyse en Ambities ten behoeve van het onderwijs in Rotterdam en de Verordening voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 met algemene stemmen aangenomen. De volgende moties zijn ook met algemene stemmen aangenomen:

…het Plan van Scholen 2020-2022 aangenomen;

…de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Recreatieschap Rottemeren met algemene stemmen aangenomen;

…een debat gevoerd over de Jaarstukken van 2018. De jaarrekening 2018 is met algemene stemmen aangenomen en de conclusies en aanbevelingen van de Commissie tot Onderzoek van de Rekening over de jaarrekening 2018 zijn met algemene stemmen overgenomen. Op het voorstel is het amendement Rectificatie gemeentelijke jaarrekening 2018 (Leefbaar Rotterdam) aangenomen. De motie Het duurzame doel halen (PvdA, GroenLinks, CDA, D66, CU-SGP, 50PLUS, PvdD) is aangenomen;

…een debat gevoerd over de wensen en bedenkingen over borgstelling gemeente inzake bancaire lening van Warmtebedrijf Infra N.V.;

…het beleidskader huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld ‘Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ besproken. Het voorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

…op verzoek van DENK en Leefbaar Rotterdam een debat gevoerd over ‘Humeyra en Sarah 2 jonge vrouwen slachtoffer van mishandeling, stalking en uiteindelijk moord’;

…het beleidskader Participatiewet 2019-2022 ‘Mensenwerk’ besproken. Het voorstel is aangenomen. Daarnaast zijn de volgende moties aangenomen:

Bestemmingsplannen
De gemeenteraad stelde de volgende bestemmingsplannen vast:

  • Eerste partiële herziening bestemmingsplan Bedrijventerrein Noordwest;
  • Schiebroek;
  • IJsselmonde Noord.

Raadsvergadering gemist of terugzien?
De vergadering van de gemeenteraad is live uitgezonden en kan in het archief in zijn geheel, per agendapunt en per spreker worden bekeken. Ook zijn daar alle documenten in te zien.