Raadsonderzoek Warmtebedrijf van start

De gemeenteraad stelt onderzoekscommissie in

Vandaag stelde de gemeenteraad de enquêtecommissie in die onderzoek gaat doen naar het Warmtebedrijf. De voorzitter wordt benoemd tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 februari. De gemeenteraad stelde vanmiddag ook de onderzoeksvragen vast. Naar verwachting vindt het afsluitende raadsdebat eind september/oktober plaats.

Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2019 werd de door de heer J.W. (Jan Willem) Verheij (VVD) en anderen ingediende motie ‘Enquête Warmtebedrijf’ met algemene stemmen aangenomen. Deze motie riep op een raadsonderzoek in te stellen naar het Warmtebedrijf.

De raadsenquête is het zwaarste controlemiddel van de raad. Tijdens een raadsenquête kunnen betrokken (oud-)ambtenaren en bestuurders verplicht worden te verschijnen voor de onderzoekscommissie. Ook is verhoor onder ede mogelijk.

Onderzoekscommissie
De voorzitter van de commissie wordt benoemd tijdens de raadsvergadering van donderdag 20 februari. De raad benoemde mevrouw P.J.H.D. (Ellen) Verkoelen (50PLUS) als plaatsvervangend voorzitter. De onderzoekscommissie bestaat verder uit de heer S. (Stephan) Leewis (GroenLinks), de heer R.C.J. (Robin) de Roon, (D66) en de heer J.W. (Jan Willem) Verheij (VVD).

De commissie wordt ondersteund door de raadsgriffie en een extern onderzoeksbureau.

Tot de start van eventuele openbare verhoren worden over het verloop van het onderzoek geen mededelingen gedaan. De enquêtecommissie vergadert in beslotenheid.

Wat wordt onderzocht?
De gemeenteraad onderzoekt de vraag: ‘Hoe is de besluitvorming in relatie tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid van de gemeente in het dossier Warmtebedrijf verlopen vanaf het initiatief tot oprichting in 2005 tot 1 januari 2020 en welke lessen zijn daaruit te trekken?’. Verschillende subvragen scherpen deze vraag aan. Denk hierbij aan maatschappelijke en financiële afwegingen en het managen van risico’s.


Voorlopige planning
In februari bepaalt de onderzoekscommissie op basis van de gedane inschrijvingen welk onderzoeksbureau de opdracht wordt gegund. De uitvoering van het onderzoek vindt plaats van maart tot en met de eerste helft van september. De commissie rondt bij voorkeur de openbare verhoren af voor het zomerreces. Het onderzoeksrapport wordt verwacht in de eerste helft van september, zodat de raadsbehandeling eind september of in oktober plaats kan vinden. Deze planning wordt met het onderzoeksbureau verder uitgewerkt.